Skip to content

Pareidolia

Sculpture, 2009
Pareidolia shown at Knock knock, 2010